Insamlingspolicy

Ny Gemenskap Insamlingspolicy

Godkänd av styrelsen 2022-03-08

1.1 Syfte
Ny Gemenskaps insamlingspolicy ska tydliggöra hur vi förhåller oss till insamlingsarbete samt stärka givarnas möjlighet till insyn i vårt insamlingsarbete.

1.2 Inledning
Ny Gemenskaps insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som föreningen står för. Ny Gemenskap följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling. All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver
beaktas.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska vara lättillgängliga för givare och allmänhet.

1.3 Förtroende
Insamlingen ska ske på ett förtroendegivande sätt. Information i samband med insamling ska vara saklig och korrekt.
Bilder, filmer och texter i marknadsföring.
All insamling ska ske med största respekt för- och hänsyn till de medverkande. Personer som finns med i bild, film eller text i Ny Gemenskaps insamlingsmaterial ska alltid godkänna sin medverkan före eventuell publicering. Det gäller såväl barn, vuxna som professionella – personal, volontärer, kulturarbetare eller andra. Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när de medverkande är barn. De medverkande personerna ska känna stort förtroende och ska vara införstådda med hur insamlingen sker. De ska alltid ha möjlighet att ändra innehåll eller helt avstå innan det slutgodkänts. All information ska vara korrekt och ska alltid faktagranskas av minst en person från föreningens ledning innan publicering. Medverkande har även
rätt att återkalla sitt godkännande till att förekomma med bild och namn i digitala medier, samt i trycktmaterial som ännu inte producerats.

Ny Gemenskap lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till enskilda personer som medverkar i vår kommunikation. I de fall mottagaren önskar kontakt med någon av de medverkande personerna tar NyGemenskap emot önskemålet och lämnar avgörandet till den enskilda medverkande personen.

1.4 Insamlingens ändamål
De flesta insamlingar sker till Ny Gemenskaps verksamhet i stort och avser inte ett specifikt projekt eller ändamål. I all insamlingsverksamhet ska föreningens ändamål tydligt framgå, så att inga tveksamheter kring detta råder för givaren. I de fall missförstånd trots allt uppstår ska föreningen möta detta på ett professionellt sätt och omgående reda ut missförstånd.

I de fall insamlingens ändamål är specifikt ska detta tydligt framgå. Ny Gemenskaps ändamål ska tydligt framgå i verksamhetsberättelsen samt på webbplatsen.

1.5 Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel
Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel ska ske i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Kostnader för insamlingsverksamheten ska möta de krav som Giva Sverige och SvenskInsamlingskontroll ställer.
Ny Gemenskaps samarbetspartners ska redovisa insamlade medel och kostnader så att Ny Gemenskap ska kunna säkerställa att all insamlingsverksamhet följer ovanstående krav.

1.6 Respekt för givaren samt hantering av personuppgifter
Ny Gemenskaps givare är avgörande för att uppfylla föreningens vision.

”Ny Gemenskap vill verka för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor och där ingen ställs åt sidan.”

Därför är det viktigt att givaren känner sig trygg med hur vi hanterar såväl gåvor som personuppgifter.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och får inte delas eller yppas till någon utomstående förutom i specifika fall enligt denna punkt. Detta gäller alla personuppgifter oavsett om de avser gåvogivare, medverkande, mottagare eller andra. När personuppgifter behandlas ska deras rättigheter gentemot Ny Gemenskap, exempelvis rätt att få registerutdrag om vilka uppgifter föreningen har angående personen,
uppfyllas. Vid frågor angående vår personuppgiftsbehandling ska föreningen vara tillmötesgående och i lämplig utsträckning uppmärksamma berörda personer på Ny Gemenskaps integritetspolicy som beskriver vår behandling av personuppgifter.

1.7 Gåvor till särskilda ändamål
Ny Gemenskap öronmärker som regel inte gåvor direkt till specifika projekt eller andra ändamål.
Om en givare har önskemål om att öronmärka en gåva och vi inte kan uppfylla detta kontaktar vi givaren och redogör för möjligheten att märka om gåvan eller att få denna återbetald om så önskas.

1.8 Klagomålshantering och återbetalning av gåva
Eventuella klagomål bemöts alltid med respekt och vänlighet. Klagomål följs alltid upp, och relevanta åtgärder vidtas. Om givaren av någon anledning ångrar sig eller brister i omdöme och denne önskar ta tillbaka sin gåva ska detta i möjligaste mån respekteras. Ny Gemenskaps Insamlingsavdelning tar då kontakt med givaren och säkerställer att gåvan återbetalas. Klagomål ska hanteras allra senast inom två veckor.

1.9 Att tacka nej till gåva
Ny Gemenskap förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor, samarbeten och insamlingar som inte överensstämmer med våra grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada organisationen, vårt renommé eller varumärke.

Etiska riktlinjer för insamling: Ny Gemenskap tar inte emot gåvor från och samarbetar inte med företag eller organisationer som:

1. Medverkar i olaglig, korrupt eller oetisk verksamhet eller är utsatt för sanktioner från FN, EU eller USA.
2. Har sin verksamhet inom vapen- eller pornografibranschen.
3. Har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol- eller tobak- eller spelbranschen(undantaget
spelformen ”spel för allmännyttiga ändamål”).

* Vi återbetalar pengar om det kommer till vår vetskap att vi har fått in gåvor från företag eller organisationer som beskrivs enligt ovan.

Våra ambassadörer och kulturarbetare bör dela vår syn på etik och inte själva ha samarbeten med företageller organisationer enligt ovan.
Vi tar inte emot gåvor från politiska partier, då vi inte vill riskera att det kan uppfattas som att vi skulle styras av politiska intressen. Undantag är minnesgåvor och anmälningsavgifter till event. Vi tar däremot gåvor från privatpersoner även om de är medlemmar i ett politiskt parti.

1.10 Marknadsföring mot minderåriga
Inget av Ny Gemenskap initierat insamlingsarbete ska rikta sig till personer under 18 år. Om privata initiativ till förmån för oss startas av familjer, skolklasser eller idrottsföreningar där barn på ett eller annat sätt deltar ska extra stor hänsyn tas till dennes integritet.

1.11 Hantering av avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom samt värdepapper
Testamenten och värdepapper som kommer Ny Gemenskap till del ska så snart som möjligt vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter. Även gåvor i form av fast och lös egendom ska omsättas till kontanter, om inte avsikten är att gåvan ska användas av föreningen i dess arbete.
Avyttring av fast och lös egendom ska ske på ett korrekt sätt där alla steg i processen tydligt dokumenteras.
Givarens eventuella önskemål ska beaktas så att så mycket som möjligt av gåvans värde kommer Ny Gemenskap till del.

Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Ny Gemenskap inte riskerar att drabbas av ansvar kopplat till egendomen, dess skick, eller åtgärder som eventuellt måste vidtas efter det att avyttrandet skett.

1.12 Tvister vid testamente
Testamenten som kommer Ny Gemenskap till del där annan part väcker klander hanterar vi med hjälp av juridisk expertis, med målsättningen att fullt ut respektera den avlidnes vilja.