Uppförandekod

Detta styrande dokument har antagits av styrelsen 2022-03-08
För revidering ansvarar: Styrelsen

Denna uppförandekod bygger på Ny Gemenskaps vision, värderingar, ändamål och mål.
Den gäller för styrelse, anställda, och övriga personer då dessa representerar föreningen.

1. Behandla alla med respekt och värdighet.
Ny Gemenskap accepterar inte några former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som Ny Gemenskaps representant ska du behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,könsidentitet och uttryck, funktionsuppsättning, ålder, politisk åskådning eller ställning i
övrigt. Inga former av sexuella trakasserier får förekomma. Ditt uppförande mot andra ska vara baserat på respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer.

2. Motverka inte Ny Gemenskaps värderingar
Ny Gemenskap är som en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening opartisk, men det hindrar inte att du som styrelseledamot, anställd, praktikant eller volontär kan vara ansluten till en politisk, religiös eller annan idéburen förening. Däremot kan du som arbetar på eller företräder Ny Gemenskap inte vara aktiv i organisationer och sammanhang som direkt motarbetar Ny Gemenskaps verksamhet och värderingar.

3. Tänk på att du representerar Ny Gemenskap
Du har som privatperson rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor. Men du får inte uttala dig i media som representant för Ny Gemenskap i frågor som ligger utanför ditt ansvarsområde.

4. Hantera information med diskretion och gott omdöme
I ditt arbete och engagemang inom Ny Gemenskap kan du komma i kontakt med känslig information om Ny Gemenskap. Det är viktigt att du under arbetet och efter avslutat uppdrag inte sprider sådan information till obehöriga och att du alltid iakttar full diskretion med konfidentiell information som rör enskilda personer.

5. Förvalta resurserna på rätt sätt
Du ska använda Ny Gemenskaps resurser – personella, ekonomiska och materiella – på ett ansvarsfullt sätt och till de ändamål de är avsedda för. Om du är i en position där du kan fatta beslut om verksamheten, ska du alltid bedöma om utgifterna är rimliga och försvarbara. All utrustning som tillhandahållits av Ny Gemenskap ska användas enligt de riktlinjer som finns och återlämnas efter avslutat uppdrag.

6. Missbruka inte din förtroendeställning
När du har uppdrag för Ny Gemenskap kan du komma i kontakt med människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får aldrig utnyttja din position för egen vinning. Du får inte heller utnyttja din position till att ge andra oriktiga fördelar.

7. Motverka alla former av korruption
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner. Begreppet korruption omfattar även bestickning, favorisering, nepotism, förskingring, utpressning, svindleri, jäv och liknande. Du får inte
heller ge gåvor eller förmåner till enskilda personer eller grupper i utbyte mot tjänster. Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning i form av blommor, choklad eller andra mindre gåvor, kan de accepteras om de är rimliga och avpassade efter omständigheterna.

8. Var alkohol-och drogfri i arbetet
Ny Gemenskap kräver alkohol- och drogfrihet i arbetet. Vid medlemsarrangemang får ingen alkohol serveras under pågående programlagda aktiviteter. Du får inte bjuda på alkohol med Ny Gemenskaps medel vid fester, middagar eller representation.
Som Ny Gemenskapsrepresentant på olika uppdrag förväntas du alltid uppträda måttfullt i sammanhang där alkohol serveras.

9. Ta aktivt avstånd från sexuellt utnyttjande och exploatering
Alla former av sexuella övergrepp och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Du får inte ha sexuella kontakter med eller på något annat sätt agera med sexuella avsikter mot människor som du i din egenskap av Ny Gemenskapsrepresentant ska stödja och som kan anses vara i beroendeställning till dig.

10. Ta hänsyn till miljön och gör medvetna inköp
Ny Gemenskaps strävan är att minimera miljöpåverkan och bli en klimatmedveten förening.
Som representant för Ny Gemenskap ska vi föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamheter. Du bör sträva efter att spara energi och lämna material till återvinning.Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande.

Vårt gemensamma ansvar
Som representant för Ny Gemenskap ska du noga läsa igenom och ta till dig uppförandekoden. Undvik att göra något som kan skada Ny Gemenskap, dess representanter eller en eventuell tredje part som vi arbetar tillsammans med. Ny Gemenskaps styrelse ochanställda ska föregå med gott exempel.
Vi förväntar oss att alla som företräder Ny Gemenskap följer uppförandekoden och att allasom anställs av Ny Gemenskap skriver under.

Här kan du ladda ned värdegrundsdokumentet som pdf: Ny Gemenskap Uppförandekod 2022

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners