Psykisk ohälsa i Sverige

Psykisk ohälsa idag är ett växande samhällsproblem som påverkar människor i alla åldrar och samhällsskikt. Vi lever i ett samhälle som blir allt mer stressigt och krävande. Många orkar inte leva upp till kraven. Många tar till olika typer av droger för att dämpa besvären. Vilket ofta gör situationen värre. Ny Gemenskap möter allt fler med psykisk ohälsa och vi har erfarenheter och insikter om utmaningarna. Vi välkomnar alla hur man än mår och vem man än är. Vi är alla medmänniskor. I gemenskap.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa innebär att en person upplever svårigheter i sitt psykiska välbefinnande och funktioner.

Det kan inkludera olika diagnoser såsom ångest, depression, bipolär sjukdom eller ätstörningar.

Ungefär var fjärde person i Sverige upplever någon form av psykisk ohälsa under sin livstid. Alltså innebär detta att det finns en betydande andel människor i landet som dagligen kämpar med någon form av psykiska utmaningar.

Det är viktigt att notera att psykisk ohälsa kan variera i grad och symtom.
Varje människa är unik och kan uppleva och hantera psykisk ohälsa på olika sätt.

Ny Gemenskap har inga egna tearapeuter eller behandlare i sin verksamhet men vi har många kontakter och ingångar till professionell hjälp för den som önskar och behöver. Samtala med oss så stöttar vi gärna.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om psykisk ohälsa

Vad innebär psykisk ohälsa?

Med den ökande stressen, pressen och livets utmaningar har behovet av psykiskt välbefinnande och stöd blivit alltmer påtagligt.

Det är viktigt att vi som samhälle ökar medvetenheten och resurserna för att kunna bemöta och stödja de som drabbas av psykisk ohälsa på ett adekvat och empatiskt sätt.

Psykisk ohälsa kan påverka en persons tankar, känslor och beteenden på olika sätt.

Det kan resultera i nedstämdhet, ångest, sömnproblem, koncentrerationssvårigheter eller social isolering.

Vissa personer kan också uppleva allvarliga symptom som påverkar deras dagliga livsföring medans andra inte visar några symptom utåt alls.

Är psykisk ohälsa ett samhällsproblem?

I Sverige är psykisk ohälsa ett betydande folkhälsoproblem.
Enligt forskning uppskattas det att ungefär var fjärde person i Sverige kommer att uppleva psykisk ohälsa under sin livstid och det påverkar människor i alla åldrar och socioekonomiska grupper.

Utmaningar och konsekvenser med samhällets ökning av psykisk ohälsa kan ha allvarliga konsekvenser.
Både för de drabbade och samhället i stort!

Det kan påverka arbetsförmågan, utbildning, relationer och livskvalitet.
Dessutom kan det leda till ökad risk för självmord och försämrad fysisk hälsa.

Tillsammans gör vi skillnad!

Genom att arbeta tillsammans kan vi förbättra situationen för personer som lever med psykisk ohälsa samt skapa en mer stödjande och inkluderande samhällsmiljö för alla.

Ny Gemenskap spelar en viktig roll genom att erbjuda stöd, vägledning och gemenskap för personer som är drabbade av psykisk ohälsa eller kämpar med utanförskapet.

Tillsammans kan vi bryta ned barriärer, sprida kunskap samt skapa en förändring där ingen lämnas ensam i sin kamp mot psykisk ohälsa.

Några av våra samarbetspartners