Integritetspolicy

Föreningen Ny Gemenskaps integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för Föreningen Ny Gemenskap och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda tjänster och utbildningar samt kommunicera våra projekt behöver vi behandla
personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Ny Gemenskap behandlar, för vilka
ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter m.m.

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Senast uppdaterade policy kommer alltid att finnas tillgänglig på nygemenskap.org.


Personuppgiftsbehandling

För att vi ska kunna erbjuda och förbättra våra tjänster som till exempel projekt, insamling och event behöver vi behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här integritetspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Ny Gemenskap, organisationsnummer 802006-1019, (Västberga Gårdsväg 30, 126 30 Stockholm) telefon: 08/22 17 09, e-post: info@nygemenskap.org, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter.

All information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, ingår samarbete, söker jobb eller anmäler dig till ett event eller något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss.

Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och ansökningshandlingar såsom CV. Vidare behandlas cookies som kan utgöra personuppgifter i sig själva och tillsammans med information som vi lagrar, se avsnitt nedan om Cookie Policy.

Ny Gemenskaps hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Ny Gemenskap inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna ändamål.


Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter. Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

 • Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, källan till personuppgifterna, ändamål för behandlingen och vilka parter som har tagit del av personuppgifterna.
 • Rätt till rättelse
  Om du anser att dina personuppgifter inte är korrekta så har du rätt att få dem rättade eller kompletterade.
 • Din rätt till invändning
  Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra baserat på de skäl som du invänt mot. Observera att behandling av personuppgifter kan fortgå om sådan behandling baseras på en ytterligare rättslig grund. Du har när som helst rätt att invända mot direkt marknadsföring med följden att vi slutar behandla personuppgifterna för det ändamålet.
 • Rätt att bli raderad
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka. Exemplen är inte uttömmande, så kontakta gärna oss för mer information om din rätt att bli raderad.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal, i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format, samt även efterfråga oss att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
 • Rätt att ta tillbaka samtycke
  Samtycke som lämnats till oss för behandling av dina personuppgifter kan tas tillbaka för fortsatt behandling av personuppgifter som kräver ditt samtycke.
 • Rätt att begära begränsning av behandling
  Du har rätt att kräva begränsning av behandlingen om något av följande gäller, (a) du bestrider personuppgifternas korrekthet, och vi behöver då begränsa behandlingen för en viss tid för att kontrollera personuppgifternas korrekthet, (b)personuppgiftsbehandlingen strider mot lag och du motsätter att personuppgifterna raderas och kräver istället en begränsning av personuppgifternas användning, (c) vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss genom ovanstående kontaktuppgifter.


Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Ny Gemenskaps behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se,  telefonnummer: 08 657 61 00).


Ny Gemenskaps behandling av personuppgifter

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika situationer vari vi behandlar personuppgifter och därefter följer en detaljerad matris av de personuppgifter vi behandlar – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell för just för dig.

Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part som levererar och utför tjänster för oss i rollen som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna kommer endast behandlas av personuppgiftsbiträden med skriftliga avtal och i enlighet med de syften som vi samlat in personuppgifterna för enligt matrisen på nästa sida. Personuppgiftsbiträden måste följa våra instruktioner och de avtal vi ingått med personuppgiftsbiträdet, samt vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerhet för de behandlade personuppgifterna. För delning av personuppgifter relaterade till cookies, se Cookie Policy.

Vad vi använder dina uppgifter till

För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning – det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. Varje persondatakategori presenteras med rättslig grund och ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter

 1. a) När du anmäler dig till nyhetsbrev
 2. b) När du ger en donation
 3. c) Samarbeten eller potentiella samarbeten
 4. d) När du söker jobb eller praktik hos oss samt som volontär
 5. e) När du kontaktat oss
 6. f) När du finns med på bild, film eller ljudinspelning
 7. g) Vår användning av cookies, se Cookie Policy

Se nedanstående matris hur Ny Gemenskap behandlar dina personuppgifter


Vår användning av cookies

Syftet med detta avsnitt är att ge dig tillräcklig information om cookies så att du kan göra ett välgrundat beslut om din användning av cookies.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och kontaktuppgifter. På nygemenskap.org använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Permanenta cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tarbort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats.

Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Vad är vårt ändamål med användning av cookies?

De cookies vi använder förbättrar tillgången till vår webbplats, mäter trafiken och ligger som underlag för analys och statistik över hur du som besökare interagerar med webbplatsen. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter.

Vilka uppgifter samlas in med hjälp av cookies?

Vi samlar in: hänvisningsadress, datum och tid för besöket, typ av webbläsare, geografisk placering, språk och version för webbläsarens mjukvara, uppgifter om programvara och hårdvara.

Involverade tredjeparter

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera din användning av våra tjänster.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se. Hemsidan minacookies.se ger vidare vägledning om hur du hanterar användning av cookies.

Personuppgifter

Nämnda cookies kan i sig själva och tillsammans med information som vi lagrar utgöra personuppgifter. Dessa cookies samlas in med ändamålet att bedriva marknads- och kundanalys, metod-och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling är berättigat intresse. Se vidare information om dina rättigheter enligt GDPR i Ny Gemenskaps avsnitt om dina rättigheter och matris för behandling av personuppgifter.

Lagringstider

Hur länge dina personuppgifter behandlas beror på vilken cookie som är aktiverad.

Ladda ner Integritetspolicy 2022