Orsaker till psykisk ohälsa – Vilka faktorer påverkar?

Orsaker till psykisk ohälsa är en komplex blandning mellan inre och yttre faktorer. Vi möter problemet varje dag, ett problem som dessutom växer. Många av våra gäster har av tusen och en olika orsaker hamnat i olika former av utsatthet. Det är den dåliga spiralen som vi vill bryta genom våra insatser.

Att finnas där, att visa medmänsklighet, att ge mat och värme, att bjuda in till gemenskap, att se varje individ som unik och med lika värde är del av vår värdegrund. Vi tror på människan och vi vet att det finns vägar och lösningar för alla som hamnar i en ond spiral. Det finns allti hopp och stöd.

Flera olika faktorer är orsaker till psykisk ohälsa

Orsakerna till psykisk ohälsa är flertalet olika faktorer. Vi kommer nedan gå igenom de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa genom att dela upp det i yttre samt inre faktorer. 

Det är viktigt att förstå dessa olika orsaker för att kunna förebygga och behandla psykisk ohälsa på ett holistiskt sätt.

Ny Gemenskap strävar efter att fler ska få en ökad samt mer omfattande förståelse kring denna växanda samhällssjukdom. Hur situationen än är och vem det än är som kommer till vår gemenskap så finns vi där. Som medmänniskor. I princip varje dag. Året om. Ingen behöver vara ensam.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om barns psykiska ohälsa i Sverige

Inre faktorer till psykisk ohälsa

Inre faktorer spelar en betydande roll i utvecklingen av psykisk ohälsa.

Här är några inre faktorer till psykisk ohälsa:

 1. Genetisk sårbarhet: Arvsmässiga faktorer kan bidra till en ökad risk för psykisk ohälsa.
  Vissa genetiska variationer och anlag kan öka sårbarheten för att utveckla tillstånd som ångest, depression eller schizofreni.
 2. Neurokemiska obalanser: Obalanser i hjärnans signalsubstanser, såsom serotonin, dopamin och noradrenalin, kan påverka humörreglering och känslomässigt välbefinnande.
  Dessa obalanser kan kopplas till flera psykiska störningar.
 3. Negativa tankemönster: Människors tankeprocesser kan spela en viktig roll i psykisk ohälsa.
  Negativa tankemönster, såsom överdriven självkritik, negativa självbilder eller pessimistiskt tänkande, kan öka risken för depression, ångest och andra psykiska tillstånd.
 4. Personlighetsdrag: Vissa personlighetsdrag kan vara kopplade till ökad risk för psykisk ohälsa.
  Till exempel kan höggradig perfektionism, överdriven självkritik, impulsivitet eller låg självkänsla vara faktorer som bidrar till utvecklingen av olika psykiska störningar.

Det är viktigt att notera att psykisk ohälsa är en komplex interaktion mellan inre och yttre faktorer.
En helhetsinriktad och individanpassad behandling och stöd är avgörande för att hantera och förebygga psykisk ohälsa.

Yttre faktorer till psykisk ohälsa

Yttre faktorer spelar en betydande roll i utvecklingen av psykisk ohälsa.
Dessa faktorer kan exempelvis vara:

 1. Livsstilsfaktorer: Exempel på detta inkluderar brist på fysisk aktivitet, dålig kosthållning, sömnbrist och överdriven användning av alkohol eller droger.
 2. Stress: Höga nivåer av stress kan vara en utlösande faktor för psykisk ohälsa. Olika stressorer i livet, såsom arbetsrelaterad stress, relationella problem, ekonomiska svårigheter eller traumatiserande händelser, kan påverka den mentala hälsan negativt.
 3. Social isolering eller ensamhet: Brist på socialt stöd och känsla av isolering kan öka risken för psykisk ohälsa. Människor som känner sig ensamma eller inte har tillräcklig social kontakt kan vara mer mottagliga för depression, ångest och andra psykiska tillstånd.
 4. Traumatiska händelser: Utsättning för traumatiska händelser, såsom krig, naturkatastrofer, övergrepp eller olyckor, kan ha en långvarig effekt på den mentala hälsan. PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och andra trauma-relaterade störningar kan vara en följd av sådana upplevelser.
 5. Socioekonomiska faktorer: Kan exempelvis vara brist på utbildning, arbetslöshet, låg inkomst och ekonomisk osäkerhet kan öka sårbarheten för att utveckla psykiska störningar.

En helhetsinriktad strategi för att hantera och förebygga psykisk ohälsa bör inkludera åtgärder för att minska de negativa effekterna av yttre faktorer och främja en hälsosam och stödjande miljö för individer att växa och blomstra i.

kollage på någon som tänker på orsaker till psykisk ohälsa

Mer stöd behövs till människor med psykisk ohälsa

Ny Gemenskap arbetar aktivt för att stödja personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa orsaker kan vara relaterade till både inre och yttre faktorer som påverkar en persons mentala hälsa.

Genom att skapa en trygg och inkluderande miljö, samt genom att erbjuda sociala aktiviteter, strävar Ny Gemenskap efter att främja välmående samt återhämtning för personer som kämpar med psykisk ohälsa.

Några av våra samarbetspartners